Children at Moulin Huet Bay Guernsey, 1903

Children at Moulin Huet Bay Guernsey, 1903

Children at Moulin Huet Bay Guernsey, 1903

Children at Moulin Huet Bay Guernsey, 1903